cskh@atld.vn 0917267397

113N1_An Toàn Hóa Chất Cho Người Quản Lý (Nhóm 1)

1.Căn cứ pháp lý: 

- Theo thông tư 113/2017/NĐ-CP

2. Đối tượng học viênàn cho

- Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

- Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 08 giờ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Cấp quyết đinh và danh sách theo quy định

- Giá trị: 2 năm

Danh sách bài học (4 bài)

Mở đầu: Giới thiệu giảng viên và khóa học

Bài 01: Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất

Bài 02: Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất

Bài 03: Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố

Bài 04: Kiểm tra kết thúc khóa học

Danh sách bài học (0 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 0 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi