cskh@atld.vn 0917267397
Công văn Số 3478/SCT-QLNT&KTAT Về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các loại hóa chất được bổ sung theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương     

Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2022.

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kịp thời nắm bắt và tuân thủ các quy định mới về quản lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP đã bổ sung 16 loại hóa chất vào danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (danh mục chi tiết kèm theo). Do đó, những tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh 16 loại hóa chất này và các loại hóa chất thuộc danh mục tại Phụ lục 1 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP (không bao gồm 45 loại hóa chất đã được loại bỏ theo khoản 3 Điều 9 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương) phải được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp khi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại hỗn hợp chất cần rà soát theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để xác định hỗn hợp chất thuộc đối tượng sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (cần lưu ý Danh mục hóa chất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp đã sửa đổi, bổ sung tại phụ lục II Nghị định số 82/2022/NĐ-CP).

3. Sở Công Thương yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương rà soát, hoàn thiện các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 22/12/2022) và tiến hành lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và khoản 2, khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 82/2022/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn – Sở Công Thương Bình Dương theo số điện thoại: 02743.822563 hoặc 0947.231.456 (bà Ngô Thị Hồng Tú)./.

Click vào phần bôi vàng để xem thay đổi chi tiết