cskh@atld.vn 0917267397
Cập nhật: Tổng hợp một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bị hết hiệu lực từ 1/1/2023

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023)

1. Danh mục Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực toàn bộ

STT

Hình thức văn bản/Cơ quan ban hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

1.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021

Về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19

2

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 10/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021

Về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

3

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022

Về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

4.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022

Tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/ UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

5

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021

Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Click vào phần bôi vàng để xem thay đổi chi tiết